Marina van Dammebeurs

Bright ideas for your future?

Getalenteerde vrouwelijke alumni die afgestudeerd en/of gepromoveerd zijn aan één van de drie technische universiteiten in Nederland (TU Delft, TU Eindhoven en Universiteit Twente) kunnen meedingen naar de Marina van Damme beurs. Mevrouw van Dammeen de universiteitsfondsen van de drie universiteiten nodigen kandidates uit die een duwtje in de rug kunnen gebruiken bij een volgende stap of wending in hun loopbaan.  

De beurs bestaat uit een bedrag van € 9.000 en is bedoeld voor bijvoorbeeld verbreding van kennis of een internationale oriëntatie in de vorm van een studie, stage of project. De beurs is nadrukkelijk niet bedoeld voor het (mede)financieren van een promotietraject. Ook aanvragen die gericht zijn op het volgen van een opleiding aan de universiteit waar ook de masteropleiding is gevolgd of een promotie is afgerond, worden niet gehonoreerd. Het is een pré als de winnares een voorbeeldfunctie vervult

Verbreding van de genoten universitaire opleiding kan plaatsvinden door een studie aan een instelling van hoger onderwijs in Nederland of in het buitenland buiten het eigen vakgebied.

Verdieping van het eigen vakgebied is mogelijk, maar dan wel aan een buitenlandse instelling van hoger onderwijs.

Vergroting van de internationale oriëntatie kan plaats vinden door het volgen van een studie, het lopen van een stage dan wel het uitvoeren van een project in het buitenland.

Bij alledrie de richtingen wordt als voorwaarde vereist dat er een diploma, certificaat of getuigschrift aan het plan verbonden is.

De jury

 • Prof. dr M.S. van Geenhuizen         TU Delft hoogleraar, juryvoorzitter Marina van Dammebeurs
 • ir Titia Haaxma                                  TU Delft alumna
 • ir Joyce Kuiken                                   TU Delft alumna, winnares Marina van Dammebeurs 2010,  bestuursvoorzitter Marina van Damme netwerk
 • ir Birgit de Bruin                                TU Delft alumna, projectmanager Universiteitsfonds Delft
 • Ir J.A. Dekker                                      TU Delft alumnus, bestuurslid Universiteitsfonds Delft

Beoordelingscriteria jury

 • Kandidaten hebben een masterdiploma of een PhD behaald bij de TU Delft *
 • De voorkeur gaat uit naar vrouwen van wie de ouders geen academische opleiding hebben gevolgd hebben
 • De aanvraag heeft betekenis voor de persoonlijke ontwikkeling van de kandidate (het betreft een grensverleggende en/of discipline-overschrijdende stap of wending in de loopbaan, of om een sterk internationale oriëntatie die gerealiseerd wordt door samen te werken met een of meer prominente buitenlandse instellingen)
 • De voorkeur gaat uit naar vrouwen die reeds een loopbaan hebben opgebouwd, maar ook vrouwen aan het begin van hun carriere kunnen een beroep doen op de beurs wanneer hun aanvraag in sterke mate aan het derde criterium voldoet
 • De aanvraag is uitvoerbaar
 • De aanvraag wordt gerealiseerd bij een erkend onderwijs- en/of onderzoeksinstituut of bedrijf, in binnen- of buitenland
 • Uit de aanvraag blijkt duidelijk waarom de beurs essentieel is voor realisatie van de loopbaan-wending
 • De aanvraag omschrijft helder op welke wijze de kandidate voortbouwt op haar eerder genoten opleiding
 • Er wordt een diploma, certificaat of getuigschrift behaald

Het is toegestaan, en het kan de kandidaatstelling zelfs ondersteunen, dat een aanvraag ook aanvullende financiering krijgt uit andere fondsen. Het is daarom gewenst en raadzaam aanvullende aanvragen expliciet te benoemen in de aanvraag.

* De Marina van Dammebeurs wordt  tevens uitgereikt aan alumni van de Universiteit Eindhoven* en de Universiteit Twente. Inschrijven kan via de universiteitsfondsen van de desbetreffende universiteit. In 2018 uitgebreid met de Universiteit Wageningen.

Inschrijvingsvoorwaarden:

Een plan van aanpak, door de kandidate zelf opgesteld, waarin de relatie is gelegd met de bovengenoemde beoordelingscriteria. In het plan is opgenomen:

 • een beknopte beschrijving van de carrière tot heden, inclusief CV
 • een beknopte beschrijving van de beoogde stap of wending in de loopbaan (zie 3e criterium beoordelingscriteria jury) en het belang hiervan voor de persoonlijke ontwikkeling van de kandidate
 • een korte toelichting op welke wijze de beurs wordt ingezet om de beoogde stap of wending te bewerkstelligen, ondersteund door een aanbevelingsbrief/ toelatingsbrief van een hoogleraar of instituut waar de opleiding genoten gaat worden
 • een omschrijving van eventuele aanvragen bij andere fondsen voor het beoogde plan
 • een begroting en een tijdspad
 • Te versturen naar: ufonds@tudelft.nl

N.B.: het plan van aanpak in totaliteit is beperkt in omvang (max. drie A4 exclusief CV en bijlagen).

Dr. ir. Marina van Damme

Deze beurs is mogelijk gemaakt door een schenking van mevrouw dr. ir. Marina van Damme. Zij is Delfts ingenieur (1953) en de eerste vrouwelijke gepromoveerde van de Universiteit Twente met een indrukwekkende carrière in de wetenschap en de industrie. Marina van Damme wenst jonge vrouwelijke ingenieurs van de Nederlandse technische universiteiten in staat te stellen zich verder te ontwikkelen om hun kansen op de arbeidsmarkt en in hun loopbaan  te vergroten.

Gewonnen, Het vervolgtraject;

Na het toekennen van de beurs door de jury kan de winnares starten met het uitvoeren van haar plan. Het toekennen van de beurs door de jury kan, eventueel in delen, gedeclareerd worden door (verzamel-)bonnen in te dienen die de uitgaven verantwoorden. De winnares kan met het Universiteitsfonds in overleg treden over het uitkeren van een voorschot, wanneer daar noodzaak toe is.

Het eindresultaat moet door middel van een diploma, certificaat of getuigschrift worden vastgesteld. De kandidate heeft 4 jaar de kans om haar plan te verwezenlijken. Uitzonderlijke situaties worden door het Universiteitsfonds in overleg met mevrouw Van Damme dan wel een vertegenwoordiger van het Van Damme netwerk beoordeeld. Het Universiteitsfonds volgt de winnares in de voortgang van haar plan.

De winnares maakt deel uit van het Marina van Damme netwerk gevormd door de winnaressen van de Marina van Damme beurs van de TU Delft, de Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente (3TU). In 2018 wordt het netwerk uitgebreid met de Universiteit Wageningen (4TU). Jaarlijks ontmoeten de winnaressen elkaar onder de inspirerende appelboom in de gastvrije tuin van mevrouw van Damme.

Zie Winnaressen Marina van Damme Beurs (TU Delft)